** กิจกรรมต่างๆ **

หอพักแบบมีห้องน้ำในตัว

เป็นอาคารชั้นเดียวมีจำนวน  4 อาคาร

หอพักชาย  หอพักสุรนิเวศ 13-14

หอพักหญิง หอพักสุรนิเวศ 15-16

พัก 3 คน/ห้อง   ราคา 3,100 บาท/คน/เทอม