มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายศักดา พิมพ์แก้ว 45 37 ชำระเงินแล้ว 17 กพ.60

รายชื่อผู้จองที่พัก

สถาบันที่บันทึกแจ้งข้อมูลรายชื่อแล้ว ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้จอง ผ่านหน้าเว็บไซต์   (เปิดให้จองหอพักตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
 • อัตราค่าห้องพัก ห้องน้ำในตัว = 800 บาท/คน  ห้องน้ำรวม = 700 บาท/คน
 • ตรวจสอบข้อมูลการจอง จำนวนคน และจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 • หากมีเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งก่อนชำระเงิน
 • หากถูกต้องแล้วให้ พิมพ์แบบการจอง
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-214444-2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • ในใบโอนเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณาเขียนชื่อที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน
 • scan หรือถ่ายภาพ สำเนาใบโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ save เป็นชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.jpg
 • Click ส่งใบโอนเงิน ที่เมนู รายชื่อผู้จองที่พัก
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงิน ถูกต้องแล้ว จะแสดงรายชื่อในเมนู รายชื่อผู้จองที่พัก เป็น ชำระเงินแล้ว
 • วันสุดท้ายของการชำระเงินการจองหอพัก วันที่ 23 ธันวาคม 2559
 • หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยขอตัดสิทธิ์การจองไว้แล้วทั้งหมด
 • หากผู้เข้าพักมีจำนวนน้อยกว่าที่ยืนยันโอนเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระแล้วทั้งหมด

>> สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าที่พักแล้ว ที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามที่ต้องการ ที่เมนู "แจ้งข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน"