แจ้งที่พักให้สถาบัน

ตรวจสอบที่พักนักกีฬา  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดที่พักให้แล้ว
ตามรายการที่จอง และการชำระค่าที่พัก

 • ขอให้ตรวจสอบ หอ-ห้องพัก  ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรที่พักให้ท่าน เพื่อความสะดวก
  ในการติดต่อการเข้าพักของท่านว่าถูกต้องหรือไม่
 • ขอให้่พิมพ์เอกสารนี้ มายื่นที่หอพักที่ท่านเข้าพัก เพื่อตรวจสอบและยืนยันการเข้าพัก
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งฝ่ายที่พักด่วน 044-225170,044-225126,081-5931476,0844113636 และ 084-4711173
 • ที่พัก มหาวิทยาลัยได้จัดที่พักไว้ดังนี้
 • 1. ห้องพักแบบห้องน้ำในตัว 4-3 คน /ห้อง
 • 2. ห้องพักแบบห้องน้ำรวม   4-3 คน / ห้อง (ยกเว้นบางห้องที่จัด 5 คน/ห้อง)
 • การเข้าพักขอให้ไปติดต่อที่หอพักของท่านได้เลย และขอความกรุณาโทรติดต่อประ
  สานงานล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมให้กับท่าน
 • หากมีการเข้าพักก่อนกำหนด ขอให้โทรแจ้งที่ 044-225170,044-225126,081-5931476,0844113636 และ 084-4711173

ลำดับที่ สถาบันที่จองที่พัก
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มหาวิทยาลัยพะเยา
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
38 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
44 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
45 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
46 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
48 อาสาสมัคร
49 เกษตรสุรนารี
50 นักศึกษาแพทย์+ทันตแพทย์
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี