** กิจกรรมต่างๆ **

บบฟอร์มต่างๆ ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. คำร้องทั่วไป
 2. หนังสือยินยอมให้การผ่าตัด
 3. หนังสือรับสภาพหนี้หอพักนักศึกษา
 4. ขอคืนเงินค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ นักศึกษา
 5. ขอย้ายหอพัก-ห้องพัก
 6. ขออนุญาตจัดกิจกรรมในหอพักของคณะกรรมการหอพัก
 7. สมัครเข้าอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา
 8. ขออนุญาตเข้าอยู่หอพักนักศึกษาระหว่างปิดภาคการศึกษา
 9. ขออนุญาตไม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย-นศ.ปี 1
 10. การขอใช้ห้องบริการและพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา
 11. ขอผ่อนผันการชำระค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 12. ขอยกเลิกหนี้สินหอพักนักศึกษา
 13. ขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกอาคาร-มหาวิทยาลัย
 14. ลงทะเบียนทรัพย์สินของนักสึกษา
 15. แจ้งซ่อมกล่มอาคาร
 16. ขอคืนเงินประกันค่าหอพัก
 17. ใบมอบฉันทะการนำทรัพย์สินออกนอกหอพัก
 18. ใบยืม วัสดุ-ครุภัณฑ์
 19. ใบลาออกจากหอพักของนักศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 1)
 20. ใบลาออกจากหอพักของนักศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
 21. ใบสมัครขออยู่หอพักสุรนิเวศ 18
 22. ประสานงานผู้ปกครอง
 23. แบบแจ้งซ่อม
 24. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอพัก (ไฟล์ pdf)  ไฟล์ word ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอพัก
 25. ขอกลับเข้าหอพักในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
 26. ขออนุญาตจัดกิจกรรมในหอพัก ของคณะกรรมการหอพัก