** กิจกรรมต่างๆ **

ประกาศเกี่ยวกับหอพัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี