หอพักแบบห้องน้ำรวม มีห้องน้ำทุกชั้น

พัก 4 คน/ห้อง   ราคา 2,200 บาท/คน/เทอม

หอพักหญิง เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบใต้ถุ่นโลง หอพักสุรนิเวศ 1-6

หอพักชาย เป็นอาคาร 2 ชั้น  หอพักสุรนิเวศ 7-12

 

หอพักห้องน้ำรวม หญิง

 

 

หอพักห้องน้ำรวม ชาย