กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔

หอพักแบบห้องน้ำรวม มีห้องน้ำทุกชั้น

เป็นอาคาร 2 ชั้น และ 3 ชั้น หอพักสุรนิเวศ 1-8 และ 11-12  รวม 10 อาคาร

พักห้องละ 5 คน/ห้อง   ราคา 700 บาท/คน