กฟผ มอบเงินสนับสนุน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มอบเงินสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
“สุรนารีเกมส์” จำนวน 100,000 บาท