Results 1 - 47 of 47

รายชื่อผู้จองที่พัก

สถาบันที่บันทึกแจ้งข้อมูลรายชื่อแล้ว ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้จอง ผ่านหน้าเว็บไซต์   (เปิดให้จองหอพักตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
 • อัตราค่าห้องพัก ห้องน้ำในตัว = 800 บาท/คน  ห้องน้ำรวม = 700 บาท/คน
 • ตรวจสอบข้อมูลการจอง จำนวนคน และจำนวนเงินที่ต้องชำระ
 • หากมีเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งก่อนชำระเงิน
 • หากถูกต้องแล้วให้ พิมพ์แบบการจอง
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-214444-2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • ในใบโอนเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณาเขียนชื่อที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน
 • scan หรือถ่ายภาพ สำเนาใบโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ save เป็นชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ.jpg
 • Click ส่งใบโอนเงิน ที่เมนู รายชื่อผู้จองที่พัก
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงิน ถูกต้องแล้ว จะแสดงรายชื่อในเมนู รายชื่อผู้จองที่พัก เป็น ชำระเงินแล้ว
 • วันสุดท้ายของการชำระเงินการจองหอพัก วันที่ 23 ธันวาคม 2559
 • หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยขอตัดสิทธิ์การจองไว้แล้วทั้งหมด
 • หากผู้เข้าพักมีจำนวนน้อยกว่าที่ยืนยันโอนเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระแล้วทั้งหมด

>> สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าที่พักแล้ว ที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามที่ต้องการ ที่เมนู "แจ้งข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน"

ชื่อสถาบัน ชื่อผู้บันทึกจอง #ชาย #หญิง สถานะการจอง พิมพ์แบบการจอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นส. อาภัสสรา ไชยหลวง 15 3 ชำระเงินแล้ว 15 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพนายชราดล บุญศรี 3 16 ชำระเงินแล้ว 7 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว 10 7 ชำระเงินแล้ว 18 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป 66 30 ชำระเงินแล้ว 9 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีนายสมชาย ประเสริฐศรี 84 9 ชำระเงินแล้ว 9 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ 64 27 ชำระเงินแล้ว 22 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง 326 252 ชำระเงินแล้ว12 มค.60(ค้างชำระ 437บาท) พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายรังสรค์ หงษ์วรรณา 35 31 ชำระเงินแล้ว 6 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามอรนุช ดอกไม้ไฟ 4 5 ชำระเงินแล้ว 19 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นายสมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ 70 56 ชำระเงินแล้ว 30 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนางสาวนุสรา หนูกลัด 6 คน 4 คน ชำระเงินแล้ว 28 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนายมนตรี เตียนพลกรัง 82 25 ชำระเงินแล้ว 3 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนายวัชระ น้อยนาง 65 20 ชำระเงินแล้ว 23 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ 80 13 ชำระเงินแล้ว 21 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นายมานะ แป้นห้วย 30 38 ชำระเงินแล้ว 23 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากรนายกมล แมลงทับ 74 32 ขำระเงินแล้ว 2 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนางดาวดล จันทประทิน 34 20 ชำระเงินแล้ว 22 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ 43 26 ชำระเงินแล้ว 2 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายเมธี จักณารายณ์ (หัวหน้าฝ่ายกีฬา) 82 100 ชำระเงินแล้ว 29 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์ 285 45 ชำระเงินแล้ว 30 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดร.วิมล หลักรัตน์ 98 99 ชำระเงินแล้ว 28 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ 46 72 ชำระเงินแล้ว 28 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสามารถ กาวิละพันธ์ 90 20 ชำระเงินแล้ว 12 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล 50 28 ชำระเงินแล้ว 23 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณฐรัช ทองเจิม 230 120 ชำระเงินแล้ว 20 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวรรณี จันทร์ฉาย 223 109 ชำระเงินแล้ว 22 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนางประดิษฐา นาครักษา 98 42 ชำระเงินแล้ว 23 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประพร วรรณบุษราคัม 42 34 ชำระเงินแล้ว 27 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพีรวัฒน์ ขาวทอง 71 28 ชำระเงินแล้ว 30 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ 67 9 ชำระเงินแล้ว 8 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ 57 ชำระเงินแล้ว 25 พย.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้(นายสุกิจ ติดชัย) 127 39 ชำระเงินแล้ว 18 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายศักดา พิมพ์แก้ว 45 37 ชำระเงินแล้ว 17 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง 35 10 ชำระเงินแล้ว 27ธ.ค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยพะเยารองอธิการบดี 57 18 ชำระเงินแล้ว 21 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยทักษิณนายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ 141 74 ชำระเงินแล้ว 7 กพ.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกิตติกร กล้าแข็ง 14 29 ชำระเงินแล้ว 19 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวมลฤดี เชาวรัตน์ 180 120 ชำระเงินแล้ว 12 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายอาชัญณัฐ ทัพอาสา 145 64 ชำระเงินแล้ว 10 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายสำราญ คำแพ 142 86 ชำระเงินแล้ว 19 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยบูรพาอ.เสถียร ปุรณะวิทย์ 322 168 ชำระเงินแล้ว 27 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นายวัลลภ คงพุ่ม 63 26 ชำระเงินแล้ว 9 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสุชาติ เพชรเทียนชัย 50 24 ชำระเงินแล้ว 21 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายประสิทธิ์ กุลบุญญา 32 33 ชำระเงินแล้ว 19 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าที่ ร.ต.นัฎ ชูศรศิริกุล 74 41 ชำระเงินแล้ว 27 ธค.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล 90 40 ชำระเงินแล้ว 24 พย.59 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ 406 184 ชำระเงินแล้ว 13 มค.60 พิมพ์แบบการจอง Click ส่งใบโอนเงิน