การเตรียมหอพักสุรนิเวศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดที่พัก อาคารสุรนิเวศ 1 ถึง16
เพื่อเตรียมรองรับให้กับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่จะเดินทางมา
ร่วมแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดที่พัก อาคารสุรนิเวศ 1 ถึง13
เพื่อเตรียมรองรับให้กับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

เป็นอาคารหอพักสุรนิเวศ มีทั้งแบบห้องน้ำในตัว และแบบห้องน้ำรวม
อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ใกล้โรงอาหาร และสนามแข่งขัน