SURANAREE Games 44

กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ณ มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีสุรนารีกีฬาเพื่อโอกาส     ชีวิตและมิตรภาพพี่สุระ-น้องนารี
และเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับ

พี่สุระ-น้องนารี เป็น mascot นำโชค ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ครั้งนี้
เป็นสีขนแมวโคราชหรือแมวสีสวาด ลำตัวเป็นสีเทา เครื่องแต่งกายสีแสดและสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บนศีรษะน้องนารีประดับด้วยดอกปีบทอง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

เปลวไฟในคบเพลิงเป็นประกายสีแสดทอง สื่อถึง  พลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ
Sports for Opportunities, Life and Friendship