รายชื่อชำระเงินแล้ว

รายชื่อสถาบันที่ชำระเงินแล้ว และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรที่พักให้เรียบร้อยแล้ว

ขอความกรุณาดำเนินการดังนี้

  • วันที่รายงานตัวเข้าพัก กรุณาส่งแบบการจองที่พักให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่พัก
  • ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพักห้องละ 1 ดอก
  • รับใบเสร็จรับเงิน กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ขอให้เข้าไปกรอกรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ที่เมนู แจ้งข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน
  • เข้าพักตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
  • รายชือสถาบันที่โอนเงินค่าที่พักให้เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 19 มกราคม 2560 มีดังนี้

» รายชื่อสถาบันที่ชำระเงินเงินค่าที่พักแล้ว