แบบฟอร์มต่างๆ

บบฟอร์มต่างๆ ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. คำร้องทั่วไป
 2. หนังสือยินยอมให้การผ่าตัด
 3. หนังสือรับสภาพหนี้หอพักนักศึกษา
 4. แบบขอคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา
 5. แบบขอย้ายหอพัก-ห้องพัก
 6. แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในหอพักของคณะกรรมการหอพัก
 7. สมัครเข้าอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา
 8. แบบขออนุญาตเข้าอยู่หอพักนักศึกษาระหว่างปิดภาคการศึกษา
 9. แบบขออนุญาตไม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย-นศ.ปี 1
 10. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องบริการและพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา
 11. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 12. ขอยกเลิกหนี้สินหอพักนักศึกษา
 13. แบบฟอร์มขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกอาคาร-มหาวิทยาลัย
 14. แบบฟอร์มลงทะเบียนทรัพย์สินของนักสึกษา
 15. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมกล่มอาคาร
 16. ขอคืนเงินประกันค่าหอพัก
 17. ใบมอบฉันทะการนำทรัพย์สินออกนอกหอพัก
 18. ใบยืม วัสดุ-ครุภัณฑ์
 19. ใบลาออกจากหอพักของนักศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 1)
 20. ใบลาออกจากหอพักของนักศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
 21. ใบสมัครขออยู่หอพักสุรนิเวศ 18
 22. ประสานงานผู้ปกครอง
 23. แบบแจ้งซ่อม
 24. บสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอพัก (ไฟล์ pdf)  ไฟล์ word ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอพัก
 25. แบบฟอร์มขอกลับเข้าหอพักในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
 26. แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในหอพัก ของคณะกรรมการหอพัก