แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ขอยกเลิกหนี้สินหอพัก
 2. หนังสือยินยอม
 3. หนังสือรับสภาพหนี้หอพักนักศึกษา
 4. แบบขอคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา
 5. แบบขอย้ายหอพัก-ห้องพัก
 6. แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมในหอพักของคณะกรรมการหอพัก
 7. ..
 8. แบบขออนุญาตเข้าอยู่หอพักนักศึกษาระหว่างปิดภาคการศึกษา
 9. แบบขออนุญาตไม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย-นศ.ปี 1
 10. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องบริการและพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา
 11. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 12. แบบฟอร์มขอยกเลิกหนี้สินหอพักนักศึกษา
 13. แบบฟอร์มขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกอาคาร-มหาวิทยาลัย
 14. แบบฟอร์มลงทะเบียนทรัพย์สินของนักสึกษา
 15. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมกล่มอาคาร
 16. ขอคืนเงินประกันค่าหอพัก
 17. ใบมอบฉันทะการนำทรัพย์สินออกนอกหอพัก
 18. ใบยืม วัสดุ-ครุภัณฑ์
 19. ใบลาออกจากหอพัก (สำหรับชั้นปีที่ 1)
 20. ใบลาออกจากหอพัก
 21. ใบสมัครอยู่หอ18