ประกาศหอพัก

ประกาศเกี่ยวกับหอพัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับต่างๆ ของหอพักนักศึกษา มทส.

2. อัตราค่าน้ำประปาหอพักนักศึกษา มทส.

3. อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับหอพักนักศึกษา มทส.

4. หลักเกณฑ์และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  แบบปรับอากาศ หอ 18

5. หลักเกณฑ์และอัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มทส. ปี 2559

6. การกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย